Muslimska organisationer bör betala tillbaka överbidrag

Publicerades på Dagen 4 januari 2019

https://www.dagen.se/debatt/muslimska-organisationer-bor-betala-tillbaka-overbidrag-1.1255715

Så fick islamister tillgång till skattemiljoner

Sverige är som nation extremt positiv i sin hållning till invandrarkyrkor och muslimska samfund.  Alltsedan 1970-talet har stora summor statliga och kommunala pengar slussats till invandrarsamfund. Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, som har fått i uppdrag att dela ut bidragen har varit samtidigt hela tiden osäker på hur många medlemmar som egentligen finns på den bidragsberättigade medlemmar i muslimska riksorganisationer. Därför har den markerat antal medlemmar i rapporterna  med kursiva siffror. Dessa siffror användes däremot av riksorganisationerna som ett instrument i maktkamp om muslimernas representation i svensk politik och organisationsliv.

 

Låt mig ta exemplet med de äldsta muslimska riksorganisationerna, Sveriges Muslimska Förbund, SMF, och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS. De båda organisationerna skrev  i ett öppet brev inför valet 1994 till de politiska partierna att man tillsammans har 75.000 medlemmar. Samma numerära medlemmar åberopades i ett brev som skickades till socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson efter (s):s valseger samma år och i vilket man tillskrev sig som en del i valsegern, eftersom imamer runt i landet hade uppmanat muslimer att rösta (s). Likande brev skickades till Göran Persson efter valet 2002 med hopp att muslimska krav ska uppfyllas. Inför valet 2006 återkom SMF med ett kravbrev till de politiska partierna och där man ställde krav på en särlagstiftning för muslimer. Brevet orsakade en tvist i socialdemokratiska partiet, men s-organisationen Broderskapsrörelsen (i dag Tro och Solidaritet) ville fortsätta att samverka md riksorganisationerna och argumenterade det med att de presenterar 75.000 medlemmar.

I ett dokument från 1986 ifrågasätter chefen för SST om två ledande muslimska organisationsföreträdare från FIFS (som fortfarande har en central roll i sina organisationer) verkligen kunde ses som sanna representanter för sin religion. I en annan intern rapport 1989 konstaterade han att antalet uppgivna medlemmar i en av SMF riksorganisationer inte stämde med verkligheten under rubriken, ”Bidragsfusk IKC Alby”. I arkivpärmarna finns många handlingar där man pekar på att de redovisade medlemssiffrorna omöjligen kan stämma. Ett av de mest avslöjande dokumenten berör Islamiska församlingen i Göteborg som åberopat 5.594 medlemmar, men som l998 förklarade sig lägga ner verksamheten på grund av dålig ekonomi 1998. Samma år uppstår en ny församling i Malmö, ”Islamiska förbundet i Skåne”. Krav ställs nu från huvudorganisationen FIFS att bidraget till Göteborg ska omdirigeras till ” Islamiska förbundet i Skåne”, som uppges ha 3.622 medlemmar. Vid ett besök som SST:s analysgrupp gjorde hos den nya skånska muslimska organisationen finner man att den har högst 250 medlemmar, varav mer än 150 är barn.

 

Ett av de största församlingsbidragen går till Islamiska Förbundet i Stockholm via FiFS. Det var i den församlingen Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi, ordförande för det Europeiska fatwa-rådet, 2003 höll i ett möte och beslutade att muslimer i religionsfrihetens namn ska ställa krav på att få ha egna domstolar. Islamiska förbundet i Stockholm rapporterade till SST 2008 att man hade 23.120 medlemmar, av vilka 11.120 skulle vara registrerade medlemmar. Men ett par år senare redovisade via auktoriserade revisor att man endast fått in 4.450 kronor som medlemsavgifter under året. Det finns dock inget i SST:s arkiv som talar om att bidragsfusk har anmälts, trots att det handlar om  statliga medel.

Hur det står till med medlemsantalet i de bidragsberättigade organisationerna idag är dock omöjligt att fastställa med hjälp av STT handlingar. Informationen är t.o.m. omstridd i samma informationskälla. I rapporten ”Islamiska riksorganisationer 2017” uppger STT i rubriken för FIFS antal medlemmar i FIFS till 15.308, men i texten på samma sida (s.20) beräknas samma riksorganisation ha drygt 23.000 medlemmar.

 

Sedan 2016 sköter Skatteverket insamling av medlemsavgifter. Under 2017 räknade skatteverket med att riksorganisationerna FIFS och SMF endast totalt har 6.400 medlemmar.
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/avgifttillandratrossamfund/avgifterochstorlekpasamfunden.4.233f91f71260075abe8800071843.html?fbclid=IwAR2liwys4yY0e0yf7uayT8v1Kgn5Nb54aqwechmBM5WVYd4xcuVU49ZLZE0

Det är långt från de 75.000 som de själva började rapportera på 90-talet och som SST under åren har lagt till  som grund för beräkningar om statliga bidrag.

Rimligen borde dessa överbidrag nu återbetalas. Man kan också konstatera att det är samma personer som representerar bidragsmottagande församlingar från år till år. Genom att staten och skattebetalarna på det här sättet från år till år har slussat pengar den här gruppen samfundsföreträdare har samhället bidragit till att muslimer som har kommit till landet inte har haft möjlighet att utveckla ett jämlikt teologiskt församlingsliv i ett sekulärt Sverige. Det är dags nu att stoppa penningströmmen med statliga medel och som till stor del har gått felaktigt till en elitisk fundamentalistisk grupp. Det kommer att gynna svenska muslimer som varande en växande grupp medborgare.

 

SAMEH EGYPTSON

Forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet

Aktuell med boken Holy White Lies  som bl. a tar upp Muslimska Brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige.

Annonser

Så har islamisterna byggt upp sin maktbas i Sverige

Publicerades i GP 14 dec, 2018

http://www.gp.se/debatt/så-har-islamisterna-byggt-upp-sin-maktbas-i-sverige-1.11763841

Sedan 2013 har jag skrivit om Sveriges Muslimska Råd, SMR, och Islamiska förbundet, IFiS, och deras politiska ambitioner och deras relationer till det internationella muslimska brödraskapet.

2013 föreslog jag här på GP-debatt att IFiS borde starta ett eget parti och framträda med sitt fundamentalistiska program och upphöra med att försöka infiltrera svenska sekulära partier under täckmanteln ”troende muslimer”.  Det senare ett spel, varnade jag, som skadade den svenska demokratin.

http://www.gp.se/debatt/låt-islamisterna-bilda-ett-eget-parti-inför-valet-2014-1.591662

Den uppmaningen har man inte tagit fasta på utan att IFiS och dess allierade har fortsatt att förneka att man tillhör Muslimska Brödraskapet. Så sent som 2017 beskrev Mahmoud Khalfi, chefen för Stockholmsmoskén, det som konspirationsteorier. Det är samma Khalfi som tidigare i Tunis News, under den arabiska vårens tillfälliga öppenhet, skrivit att Islamiska Förbundet tillhör Muslimska Brödraskapet.

I mitt forskningsmaterial har jag tagit fram mängder av bevismaterial för att relationen mellan toppfigurerna i den svenska grenen och den internationella organisationen är stark. Bevisen består av dokumenterade organisatoriska kontakter, brev, uttalanden på hemsidor, inspelning av telefonsamtal, men kanske framförallt av ideologiska dokument. Här framgår tydligt att en infiltrering av svenska sekulära partier varit en del av strategin och som lagts upp och drivits av Yusuf al-Qaradawi, chefsideologen för Muslimska Brödraskapet och chefen för det europeiska fatwarådet, där IfiS, är medlem och förpliktat sig att följa antagna fatwor.

Samarbetet mellan Sveriges Muslimska Råd/Islamiska Förbundet och den socialdemokratiska broderskapsrörelsen var en viktig länk i den här strategin. Ahmed Ghanem, chefen för den Stora Moskén i Göteborg, var ordföranden i Islamiska förbundet i Stockholm de här åren på 90-talet. Ghanem gavs en avlönad praktiktjänst på socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68  för att lära sig hur det politiska systemet fungerar. Och  samarbetet med socialdemokraterna legitimerade han med en fatwa av Yusuf al-Qaradawi i tidningen Salaam, 2: 1998.

De viktigaste målen som europa-fatwarådet och dess ordförande al-Qaradawi formulerar blir spikade på årliga konferenser, som bl. a 2003 hölls i den nyinvigda Stockholmsmoskén. De kan sammanfattas i  krav på att de europeiska staterna ska erkänna Islam som en religiös minoritet med egna rättigheter? och få status som en europeisk religion. Muslimerna skall följaktligen ha rätt till en egen särlagstiftning enligt sharia. Ett annat viktigt mål enligt resolutionerna var att skapa muslimskt civilsamhälle med egna utrymmen för muslimer. Enligt al-Qaradawi skulle man här ta  efter det som han betecknade som judarna framgångsrika exempel med egna getton.

2006 gick Mahmoud Aldebe, en av grundarna till IFiS, och vid tidpunkten vice ordföranden för samlingsorganisationen Sveriges Muslimska Råd, ut i ett öppet brev till de politiska partierna och krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige. Efter medieexponering, bl. a i SVT-programmet Uppdrag Granskning, tog ledande personer i rörelsen avstånd från brevet. I mitt forskningsmaterial återfinns dock  att ett liknande krav framfördes inför valet 1998, då undertecknat av samma Sveriges Muslimska Råd, Salaam, 2/1998. Till saken hör, att trots avståndstagandet 2006, så finns det ett årsmötesprotokoll från 9 juni 2006 SMF, den andra organisationen som ingår i SMR, där det heter enligt punkt 18 att man till ”hundraprocent” ställer sig bakom det öppna brevet till partiet. Protokollet är undertecknat av Mehmet Kaplan, politiker i Miljöpartiet och senare bostadsminister. Kaplan var justeringsman vid årsmötet.

https://1drv.ms/u/s!AkPHdUXTdYD9sxjcuyxXJvOhGNDy

Nyligen, (2108-03-11) skriver Aldebe på sin facebookssida att innehållet och formuleringarna i hans brev till partierna 2006 var ett resultat av ett gemensamt beslut i SMR:s styrelse, där Mustafa Kharraki, Helena Benaaouda, Elvir Gigovic och Mehmet Kaplan då satt. Aldebe erkänner dock att han begick ett misstag. Han hade inte prioriterat de olika kraven som slagits fast vid mötet, när han skrev till partierna, vilket han säger att han djupt ångrar. Han skulle ha särskilt de mera långsiktiga politiskt-religiösa  kraven.

https://drive.google.com/file/d/1rnSnQrIzHed5ei9hSDgaX4gkgwu4SR-y/view

Men han kritiserar samtidigt att hans tidigare vänner i styrelsen använde honom som syndabock, när det blåste snålt i opinionen. Detta för att kunna behålla relationerna till den politiska makteliten. Trots krav från dåvarande socialdemokratiska partiordföranden och statsministern Göran Persson att Broderskap, de kristna socialdemokraternas organisation, skulle bryta alla kontakter med icke-demokratiska organisationer uttalande dåvarande broderskapsordföranden Peter Weiderud till Sveriges Radio att Aldebe inte var ordförande för SMR (han var vice ordföranden) och att broderskapsrörelsen skulle fortsätta ha sin dialog med SMR.

Här på GP-debatt krävde jag i januari 2014 att Tro och Solidaritet (broderskapsrörelsen nya namn) skulle lägga alla kort på bordet vad gäller samarbetet med islamister och deklarera hur de såg på samarbetspartnerns politiska värdegrund och vilka ”Muslimer” som skulle inkluderas i vallistor år 2002.

http://www.gp.se/debatt/tro-och-solidaritet-måste-lägga-alla-kort-på-bordet-1.435289

När man läser kravlistan som SMR lämnade vid första kontakten med Socialdemokraterna 1994 blir man förvånad över hur en liten grupp aktivister målmedvetet lyckades driva igenom sin agenda i praktisk politik. Trots misslyckandet att få en egen sidoorganisation i Socialdemokraterna och kvotera sina medlemmar på vallistor, har den nya strategin med individuella medlemskap i svenska partier visat framgångar, särskilt när identitetspolitiken råder. I dag är Muslimska brödraskapet en stor aktör i organisationslivet i Sverige. Det slussas årligen hundratals miljoner i skattepengar genom IFiS:s dotter- och sidoorganisationer.

Tack vare de här bidragen och kontakten med den politiska eliten skapar de successivt ett parallellt samhälle. Islamiska skolor, moskéer och föreningar med en fundamentalistisk tolkning av islam hindrar integrationen i stället för att stärka den, som ska vara fallet enligt bidragens villkor. Det är nu dags för IFiS att lägga alla korten på bordet. Det är inte lönt att förneka sin fundamentalistiska värdegrund. Fundamentalism är och kommer alltid att vara ett hot mot demokratin. Vita lögner håller inte längre.

 

SAMEH EGYPTSON

Forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet

Aktuell med boken ”Holy white lies” som bl. a tar upp Muslimska Brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige.

 


En svensk översättning för bokrecension ”Holy White Lies”

En översättning gjord av Annika Braun av recensionen till boken ”Holy White Lies” skriven av Mohamed Salmawy, ordförande för det egyptiska författarförbundet och den som ledsagade nobelpristagaren Mahfous när denne fick nobelpriset i litteratur. Under den arabiska våren 2012 var han inbjuden av UNESCO-rådet och Svenska Institutet till Sverige för att berätta om läget i Egypten.

Recensionen publicerads i den engelskspråkiga Al Ahram Weekly den 23 november 2018.

http://weekly.ahram.org.eg/News/25936.aspx…

”Jag vill uppmärksamma en extremt viktig bok av Sameh Egyptson, Holy White Lies – Muslimska Brödraskapet i väst.

Det är en uttömmande studie (med verifierade källor) av Muslimska Brödraskapets mål att äga inflytande över stora statliga och icke-statliga institutioner i väst. Strategin är lögner, bedrägeri och dubbelspel. Författaren använder Sverige som en fallstudie, som också är representativ för andra västländer.

Bokens titel är hämtad från en fatwa utfärdad av Sheikh Youssef Al-Qaradawi, publicerad på hans personliga hemsida: ”Islam kombinerar idealism och pragmatism. Islam är Guds metod. Islam känner livets natur och människors behov, och tillåter lögner i vissa situationer av hänsyn till den mänskliga natur med dess pressande behov och oro.” I Maqasid Al-Sharia (Islams lagrum) hävdar Al-Qaradawi att det bästa argumentet för att legitimera lögn var Abu Hamed Al-Ghazalis förslag i sin encyklopediska Revival of Theological Sciences: ”Islam vet att lögn inte är en synd i sig själv. I sin minst skadliga grad är okunnighet hos den man talar med ett skäl till att hävda motsatsen av vad som är sant. Ofta finns det vinst och nytta i okunnighet. Att ljuga är resultatet av okunnigheten och som sådan är det tillåtet och kanske nödvändigt.”

Muslimska Brödraskapets andra huvudstrategi för att förvärva inflytande, en gradvis övergång. Hassan Al-Banna, Muslimska Brödraskapets grundare, formulerade strategin i ett brev till Muslimska Brödraskaps ungdomar, där han menar att slutmålet är att kontrollera och styra världen, att uppnå ”världsomspännande makt”. Al-Qaradawi betonar behovet av att observera principen: ”Med gradvishet menar vi ett sätt att sätta att kamouflera etablering av Guds lagar, dvs Sharia. Vi anger mål, strategier och handlingsplaner, där varje etapp leder till nästa genom planering, organisation och verkställighet.”

På grund av det Muslimska Brödraskapets centrala styrning, som måste följas av alla grenar över hela världen, hör vi samma argument återges av Muslimska Brödraskapet överallt. Holy White Lies citerar följande utdrag ur en intervju med Chakib Benmakhlouf (verksam i Sverige), president för federationen av islamiska organisationer i Europa (FIOE), som publicerades i Londonbaserade Asharq Al-Awsat: ”Vi har ett program. Vi har en agenda för de närmaste 20 åren och en kortsiktig plan, en medellång plan och en långdistansplan”. Han tillägger: ”Vår närvaro i Västeuropa är inte så djupt rotad. Jag tror att den bara är ca 50 år gammalt. Muslimer bör inte påskynda saker. Det är svårt att hoppa från första till tionde växeln. Vi börjar på marknivå. Med tanke på Sverige, finner vi till exempel att regeringen ger hjälp till moskéer, islamiska skolor och ger dig rätt att sitta i kommunfullmäktige och riksdagen. Judarna kom bara där de är idag efter en mycket lång tid. De säger att de är avundsjuka på muslimer eftersom muslimer lyckats uppnå mer på kort tid, än de skulle kunna åstadkomma om hundra år.”

Boken beskriver de olika stadierna av Muslimska Brödraskapets infiltration i Sverige. Den inleddes med en uppgörelse med S, därefter infiltrerades MP, M och C. Processen involverar olika islamiska organisationer; Islamiska förbundet i Sverige (IFIS), dess dotterföreningar och allierade, såsom t ex Sveriges Unga Muslimer (SUM), Föreningen för islamiska skolor, hajj och umra-bolaget, Muslimska Scouter, Women’s Association, Svenska Muslimska Studentförbundet, New Crescent Cultural Organization, Society of Quran Reciters, Sveriges Muslimska Råd, m fl. Egyptson förbinder briljant dessa organisationer med internationella islamiska organisationer som tjänar som grenar av det internationella Muslimska Brödraskapet, såsom Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), Europeiska rådet för Fatwa och Forskning, Muslim World League, Milli Görüş, Taqwa Bank, Rådet för amerikanska-islamiska förbindelse, Münchensmoskén, Europeiska institutet för humanvetenskaper samt Forum för Europeiska muslimska ungdoms- och studentorganisationen (FEMYSO).

En mycket tydlig bild blottläggs. Det är en starkt centraliserad organisation, kopplad till ett massivt nätverk av hundratals regionala och lokala organisationer som alla har enda mål: tamkin, dvs empowerment. Enligt Mohamed Al-Sallabi, libysk medlem av Europeiska rådet för Fatwa och forskning, är empowerment av muslimer avgörande för framgång. Människor med den sanna tron måste ”nå makt för att kontrollera regeringen och besegra kättare och rädda de troende i strider, och slutligen ärva jorden och bemyndiga Guds religion”. Al-Sallabi hävdar att strategin är att dela makten i icke-muslimska länder, dvs att delta i regeringar med icke-muslimer, med det slutgiltiga målet att besegra icke-muslimer och ta kontroll med demokratiska medel.

Holy White Lies blottlägger och verifierar att Muslimska Brödraskapets ideologi och strategi utgår från bedrägerier. Insikten om detta har ännu inte sjunkit in i Västeuropa. Dess dörrar är öppna för organisationer som arbetar långsiktigt för att eliminera icke-muslimska samhällen.

Sameh Egyptson har enorm fördel av att vara förtrogen med Sverige och dess institutioner, och samtidigt ha erfarenhet av Muslimska brödraskapets idéer och arbetssätt i sitt hemland, Egypten, som han emigrerade från till Sverige som en ung man.”


ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV HOLY WHITE LIES

Hjälp till att få Holy White Lies översatt till svenska av professionella översättare för att undvika språklig polemik.

 

About

Sameh Egyptson har studerat Muslimska Brödraskapets organisering och ideologi samt Islamiska Förbundet i Sveriges (IFIS) interagerande med politiska partier och institutioner, sedan 2013.

Sameh har gått igenom mängder av material i svenska myndighetsarkiv samt hos politiska partier och olika organisationer. Han har också intervjuat partirepresentanter i Sverige samt ledande avhoppare från Muslimska Brödraskapet. Resultatet är en bok, ”Al-Kedhb al-Abyad al-Muqaddas”, som publicerades tillsammans med en engelsk översättning, Holy White Lies, i oktober 2018. I boken beskrivs Muslimska Brödraskapets ideologi och strategier, formulerade av Hassan el-Banna, grundare, samt Yousef Qarradawi, ordförande för Europeiska Fatwarådet. Det är från dessa källor som IFIS hämtar sin ideologi och sina strategier.

Boken lägger fram bevis för att IFIS är en liten elitistisk grupp som kidnappat islam i Sverige samt är att betrakta som Muslimska Brödraskapets svenska gren, och ingenting annat. I boken finns verifikationer på att den uppsjö organisationer som man kontrollerar, tillsammans får mycket stora summor av offentliga medel på årlig basis. Dessa står inte i någon proportion till antalet medlemmar. Ett antal verifierade citat visar att IFIS syftar till att gradvis införa särlagstiftning och sharia.

En översättning skulle borga för att de verifierbara fakta som presenteras, får en större spridning och därmed också ett större genomslag. Det är angeläget. Det finns en efterfrågan på och inte minst ett behov av en svensk översättning. Den är dock mer intressant för en mindre krets specialister och sakkunniga samt beslutsfattare inom politik och offentlig förvaltning, snarare än en kommersiell produkt.

Sameh Egyptson, som har bedrivit arbetet med böckerna ideellt under många år, kan förväntas få viss kompensation för en ringa del av sin insats. Men för att finansiera en svensk auktoriserad översättning (vilket eliminerar risken för språklig polemik gällande citat) behövs minst 300 000 kr.

Sameh Egyptsons blogg med CV, länkar till recensioner och Samehs debattartiklar: https://samehegyptson.wordpress.com/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/?fbclid=IwAR1_FCm5bfHqSkD2_0IWyBT8mgOt4zU1MvxE3VXyO0zizT58eVri9LHpXJ0

Tack för ditt bidrag!

https://www.kickstarter.com/projects/1052280002/oversattning-till-svenska-av-holy-white-lies?fbclid=IwAR1zoLZl1V7hjvyUnVQ_thFSJJ15_2-M38AP8pQEG0Z6qhXD8stc8enqSPU


Forskare: Islamister infiltrerar partierna

Dagen 30-11-2018

Islamister har medvetet och systematiskt infiltrerat svenska politiska partier. Det menar Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, i den nyutkomna boken ”Holy white lies”.

Hur kan du vara säker på att Muslimska brödraskapet över huvud taget finns i Sverige, då de själva inte påstår det?

– Det är vita lögner, säger Sameh Egyptson och förklarar att det är därför han skrivit sin bok.

https://www.dagen.se/nyheter/forskare-islamister-infiltrerar-partierna-1.1241286


Så infiltrerar islamister de svenska partierna

Publicerad i Expressen: 25 nov 2018

Med överlägset flest delningar den dagen. Bara Facebook har haft 13126 delning enligt Socialnyheter.se.

https://www.expressen.se/debatt/sa-infiltrerar-islamister-de-svenska-partierna/?fbclid=IwAR3l28tjrjnpAgeNOcKraQgvGLBtOfwQb5Wx9z_dd7VvLmabqo5e72U4sf4

DEBATT | ISLAMISM. Det finns säkert många som kommer att reagera negativt när jag tar ordet infiltration i min mun. Här vill jag översätta ett ord som användes av den tidigare ordföranden för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS)  Mahmoud Khalfi, i dag chef för Stockholmsmoskén. I en artikel i webbtidningen Tunis News använder han det arabiska ordet, ikhtraq, vilket kan översättas till det svenska ordet infiltration.

Skärmdump från artikeln i Tunis News.

Khalfi använde ordet när han beskrev förre bostadsministern Mehmet Kaplans succékarriär i Miljöpartiet och Abdirizak Waberis karriär i Moderaterna. Han tar upp det som exempel för att stötta sina vänner i Muslimska brödraskapet i Tunisien för att de ska få större del av makten. Han informerar dem om att svenska partier, kungahuset och svenska staten har:

”Normaliserat relationerna med Islamiska förbundet som är kända för att tillhöra Muslimska brödraskapet”.

 

LÄS MER: När ska S komma till insikt om islamister

 

Har pågått sedan 1980-talet

I mina studier och forskningsdokument finner jag att islamister redan på 1980-talet började förhandla med politiska partier om röster i val. I en rapport på arabiska skriven av Sveriges muslimska råd (SMR) 2001 beskrevs ett historiskt kapitel som inte många känner till:

”SMR samarbetar med IFiS för att upprätta en islamisk politisk grupp som ska samarbeta och samordna sig med de svenska partierna för att utbilda politiska kadrer. Dessa kadrer ska gå samman med partierna och kämpa för den muslimska minoritetens rättigheter via dessa partier.”

Kan partierna se ett samband mellan de tidigare nämnda faktorerna och avslöjandena som drabbat dem de senaste åren?

Valdes in i S partistyrelse

Mehmet Kaplan hade ett förflutet som ordförande för Sverige unga muslimer, en dotterorganisation som grundades av samma personer som grundade Islamiska förbundet, IFiS. Waberi hade varit ordförande i IFiS när han  lyckades komma in i riksdagen efter valet 2010 och där sattes i försvarsutskottet.

Omar Mustafa som efterträdde Waberi på posten i IFiS  prisade sin företrädares framgångar i intervjuer till den saudiska tv-kanalen El-Ekhbariya och beskrev Waberis framgångar som en del i en gemensam strategi att ge muslimerna särskilda rättigheter i Sverige. Omar Mustafa lyckades så småningom bli invald i Socialdemokraternas partistyrelse, men tvingades avgå efter endast sju dagar, vilka präglades av ständiga avslöjanden om hans relationer till Muslimska brödraskapet. Ett sår i det Socialdemokratiska partiet som verkar svårläkt.

Mehmet Kaplan gick samma öde till mötes som sin vän Omar Mustafa, när hans anknytningar till den turkiska islamistiska rörelsen Milli Görus och andra odemokratiska turkiska organisationer avslöjades.

Sedan dess har olika avslöjanden överträffat varandra. Också Centern har blivit utsatt för infiltration och tvingades att ändra sin kandidatlista till riksdagen inför det senaste valet. Kulmen på eländet var när en miljöpartistisk politiker  ville sälja sin församlings medlemmars röster till Moderaterna, med villkor om förmåner för ett nytt moskébygge.

I Egypten lyckades Brödraskapet infiltrera två av de tre partier som ärvde Nassers socialistiska parti. Båda partierna försvann från den politiska kartan.

Låt inte röster gå före grundvärderingar

För oss som kommer från Mellanöstern är det här inte någon överraskning. I Egypten lyckades Muslimska brödraskapet att infiltrera två av de tre partier som ärvde Nassers socialistiska parti, såväl liberaler som socialdemokrater. Båda partierna försvann från den politiska kartan. Nu är inte läget detsamma i Sverige som i Egypten. Svenska partier har en lång historia, men den här sortens avslöjanden tär på partiernas ideologier och ger fog för anklagelser om att rösterna går före grundvärderingarna.

Det är angeläget att svenska partier nu utreder infiltrationen av islamister och återgår till sina ideologiska värdegrunder. För varje nytt avslöjande förlorar partierna förtroende. Bland förlorarna hittar vi inte minst de muslimska väljare som inte håller med islamisterna.

Det är dags att utreda saken nu – innan det är försent.

 

Av Sameh Egyptson

Forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet

Aktuell med boken ”Holy white lies” som bland annat tar upp Muslimska Brödraskapet teologi, strategi och infiltration i Sverige

 


News about ”Holy White Lies”

Författaren: Sayed Khatib

I bokrecension för Holy White Lies” och replik på ”den arga sossen”

”Egyptsons bok är unik i ämnet och den enda bok som har skrivits om MB och dess sätt att utnyttja den svenska demokratin för att nästla sig in politiken, med målet att vinna makt över den svenska politiska arenan.”

”Hur vågar egentligen ”den arga sossen” anklaga Egyptson för att sprida lögner, medan han själv sprider lögner, okunnighet och förvanskning av fakta?”

https://sayedsblog.wordpress.com/?fbclid=IwAR2G_zs03XVsUbgbKOURM37pb2nNao7cZZgRJJPPSwZfh9UtS4Dgw52bTzU 

Dagen: 30 nov 2018

Islamister har medvetet och systematiskt infiltrerat svenska politiska partier. Det menar Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, i den nyutkomna boken ”Holy white lies”.

”Hur kan du vara säker på att Muslimska brödraskapet över huvud taget finns i Sverige, då de själva inte påstår det?

– Det är vita lögner, säger Sameh Egyptson och förklarar att det är därför han skrivit sin bok.”

https://www.dagen.se/nyheter/forskare-islamister-infiltrerar-partierna-1.1241286Sputniknews International: 28 November 2018

A Lund University researcher has claimed that Islamists have attempted to permeate Swedish politics since the 1980s, voicing fears that Swedish parties’ giving up their ideology for the sake of votes betray their own basic values.

https://sputniknews.com/europe/201811281070194404-sweden-islamism-politics/ 

Expressen: 25 nov 2018

Med överlägset flest delningar den dagen. Bara Facebook har haft 13126 delning enligt Socialnyheter.se.

https://www.expressen.se/debatt/sa-infiltrerar-islamister-de-svenska-partierna/?fbclid=IwAR3l28tjrjnpAgeNOcKraQgvGLBtOfwQb5Wx9z_dd7VvLmabqo5e72U4sf4

”Det är angeläget att svenska partier nu utreder infiltrationen av islamister och återgår till sina ideologiska värdegrunder. För varje nytt avslöjande förlorar partierna förtroende. Bland förlorarna hittar vi inte minst de muslimska väljare som inte håller med islamisterna.

Det är dags att utreda saken nu – innan det är försent.”

Av: Sameh Egyptson

Forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet

Aktuell med boken ”Holy white lies” som bland annat tar upp Muslimska Brödraskapet teologi, strategi och infiltration i Sverige 

Ahram Weekly

Mohamed Salamawy: 

Chairman of the Egyptian Writers’ Association and the one who accompanied Nobel Prize winner Mahfous when he received the Nobel Prize in Literature. During the Arabic spring of 2012 he was invited by the UNESCO Council and the Swedish Institute to Sweden to tell about the situation in Egypt.


”I want to call attention to an extremely important book by an Egyptian now living in Sweden, Sameh Egyptson.
Holy White Lies: The Muslim Brotherhood in the West…As for the author, just as Sameh Egyptson benefited from his familiarity with Swedish society and its institutions, so too did he benefit from the practical experience he gained with Muslim Brotherhood ideas and modus operandi in his country of origin where he grew up, and from where he migrated to Sweden as a young man.

 http://weekly.ahram.org.eg/News/2593


En översättning till svenska

https://samehegyptson.wordpress.com/2018/12/05/en-svensk-oversattning-for-bokrecension-holy-white-lies/ 

Boksläpp 22 november 18.00 Atriumgården, Lund

Boklansering: Holy white lies

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, presenterar sin bok Holy white lies som handlar om Muslimska brödraskapets inflytande i västvärlden och Sverige.

Arrangeras i samarbete med Humanisterna.

Mer information: https://www.mynewsdesk.com/se/egypson-mgt-ab/pressreleases/holy-white-lies-boklansering-2788070

                       

Arrangör

https://evenemang.lund.se/item/boklansering-holy-white-lies/ozidnbm2ffzuvpp3hw0hbsjlenogevux 

Al Ahram Hebdo 21 november.

”Au même titre qu’il a profité de sa connais­sance de la société suédoise où il a émigré, Sameh Egyptson a également profité de sa cohabitation avec les idées des Frères et leurs méthodes de travail dans son pays natal où il a vécu ses premières années et qu’il n’a quitté pour la Suède que lorsqu’il était jeune homme.”

http://hebdo.ahram.org.eg/…/Autonomisation-de-la-Confr%C3%A… 

Sydsvenska Dagbladets ledarskribent Mats Skogkär 19 november.

”I boken Holy White Lies (Dar El Maaref Publishing House) granskar forskaren och författaren Sameh Egyptson hur muslimska organisationer knutna till Muslimska brödraskapet etablerat sig i Sverige och framgångsrikt gjort sig till politikers föredragna företrädare för svenska muslimer.
Egyptson har dammsugit bland annat Arbetarrörelsens arkiv och de olika regeringsdepartementen på offentliga handlingar med kopplingar till organisationer som Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges muslimska råd, SMR.”

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-19/mats-skogkar-nar-roster-gar-fore-principer-s?utm_source=fb&utm_term=76b6ae0e-1550-54ee-800c-cbb719da4132&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&fbclid=IwAR0fImkt_DUy-zpd-SVYxKyL-oN77Okuapk6v5EymSQJUWsXjONvF4mv1v8Al Ahram 18 November 2018

الاديب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب في صحيفة الاهرام  18 نوفمبر 2018

كتاب غاية فى الأهمية ذلك الذى أصدره المصرى المهاجر للسويد سامح إيجبتسون بعنوان: «الكذب الأبيض» الذى يبدو أنه طبعه على نفقته الخاصة بمطابع دار المعارف، ففيه يحلل المؤلف بدقة خطط التمكين الكبرى لتنظيم الإخوان من أجل الاستحواذ على المؤسسات الحاكمة فى المجتمعات الغربية سواء الرسمية منها أوالأهلية، وهى خطط تعتمد على الكذب والخداع والتحدث بأكثر من لسان، وقد اتخذ المؤلف من السويد التى يعيش فيها مثالا لبقية الدول الأوروبية.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/680568.aspx?fbclid=IwAR1o9C3iIlRmPwbPQACjVFMyAhGzPnP4Cly_CGrI5bj3QeIPilntrwuNzrk


Demokrativärnet: 18 November 2018

Boklansering: Holy White Lies av Sameh Egyptson

På söndag 18 nov berättar Sameh Egyptson om sin nya bok ”Holy White Lies – Muslim Brotherhood in the West, case ”Sweden”. Evenemanget är fullbokat och äger rum i centrala Stockholm.

http://www.demokrativarnet.se/2018/11/16/boklansering-holy-white-lies-sameh-egyptson/?fbclid=IwAR1vKdlHQbNCf4KpEF6c-Xd5g3XHrMMK3GCiWz7I0AIq7nOG45iY5j6YFB 

Svenska Dagbladet: 8 nov, 2018 Av Per Gudmundson

I nya boken Holy white lies: Muslim brotherhood in the west, case Sweden” (Dar el Mareef publishing) kartlägger den lundensiske religionsforskaren Sameh Egyptson hur Muslimska brödraskapet arbetar i västvärlden, med Sverige som exempel. Utöver Socialdemokraterna kan särskilt nämnas Centerpartiet och Miljöpartiet – men brödraskapets strategi är att arbeta på alla samhällets plan, varför man har sökt sig till alla mottagliga partier. Även Moderaterna hade under en mandatperiod en broder på riksdagsbänken.

Boken är egentligen skriven för en arabisk publik, men har översatts till engelska. Till boken finns en omfattande dokumentation på internet, med primärkällor avfotograferade och arkiverade. Varje partiombudsman borde ha ett exemplar.

https://www.svd.se/sa-infiltrerades-socialdemokraterna-av-muslimska-brodraskapet?fbclid=IwAR0c8B8qirPwlEZpdR4750GWPXKEkpHRskRKq7mqw5Dqqu_mj1zel6CPIyI 

Book launch ”Holy White Lies” by Sameh Egyptson 

Book release for the Arabic and english version will be in Cairo, Egypt, Sunday October 21, 2018 at 18:00:19:00, Dar Al madre. Abd Al Khaled Throat. Cairo center.

Bokshop in Sweden
www.egyptson.se

Bokshop in Egypt
Dar Al mareef

حفل توقيع كتاب الكذب الأبيض المقدس للكاتب و الباحث السويدى-المصرى سامح ايجيبتسون
بمكتبة دار المعارف – شارع عبد الخلق ثروت – وسط البلد يوم الأحد 21 اكتوبر الساعة السادسة مساء

https://www.facebook.com/events/1077612485749916/